Bestyrelse og vedtægter

Lille Torøje Bystævne © 2012

  
Sommerfest

i Bystævne

lørd. d. 29/8

kl. 17.00

 

Bestyrelsen i Lille Torøje Bystævne


Lone  Høgh Sørensen, formand, 21636284, Blæsenborg 1

Mona Gregersen Næstformand, 29908866, Rødvigvej 14

Rasmus Gregersen, kasserer, 31166978, Rødvigvej 14

Peder Due Pedersen, udlejer, 40455614, Blæsenborg 1

Agnes Bjerregaard, sekretær og web., 51364865, Rødvigvej 37


Du kan maile til bestyrelsen på denne adresse: bystaevne@bystaevne.dk

 

 

Opdateret den 5. marts 2020Vedtægter for Lille Torøje Bystævne • 1 Navn og hjemsted
 • 2 Formål
 • 3 Medlemsforhold
 • 4 Generalforsamlingen
 • 5 Bestyrelsen
 • 6 Økonomi
 • 7 Tegning og hæftelser
 • 8 Ændring af vedtægter
 • 9 Ophævelse af foreningen


1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Lille Torøje Bystævne.

Foreningen er ikke en opløsning, men en videreførelse af A/S Bystævnes forhold med tilhørende forpligtelser.

Hjemstedet er forsamlingshuset, Rødvigvej 27, 4640 Fakse.


2 Formål

 

Formålet med foreningen Lille Torøje Bystævne er at skabe sådanne forhold at Bystævne kan danne rammen om en bred vifte af aktiviteter og hvor beboerne, unge som gamle, kan samles.

Huset kan mod fastlagt betaling benyttes til afholdelse af familiefester og andre sammenkomster.

Bestyrelsen kan beslutte, ikke at leje ud til aktiviteter, der kan skade husets omdømme.


3 Medlemsforhold

 

Medlemmer betaler kontingent ved optagelse i foreningen Lille Torøje Bystævne. Kontingentrestance medfører tab af stemmeret ved generalforsamlingen.

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der er bosiddende i det lokale område, samt andre personer med tilknytning til Lille Torøje Bystævne.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formål.

Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og kan forkastes på førstkommende generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Ind og udmeldelse sker ved skriftligt henvendelse til Bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemskabets forpligtelser eller som handler til skade for foreningen.


4 Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes inden hvert års 15. februar.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 1/5 af medlemmer skriftligt fremsætter begrundet krav om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget det skriftlige krav.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel, enten skriftligt til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i udhængsskabet. Med indkaldelsen skal oplyses dagsordenen, og til den ordinære generalforsamling skal det reviderede regnskab enten medfølge, eller det skal oplyses hvor regnskabet ligger til gennemsyn senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter
 8. Valg af revisor og –suppleanter
 9. Eventuelt

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af vedtægterne.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

Stemmeberettigede bliver alle der er registreret som medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ønskes et forslag optaget under punkt 6 på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal det fremsættes skriftligt og være modtaget af formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

På den første ordinære generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer. Valgene er gældende for to år.

Af bestyrelsen afgår hvert år efter tur 2 eller 3 medlemmer. Første år ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer, sekretær og næstformand.

Bestyrelsen har også ansvaret for Byens Have.

Generalforsamlingen vælger hvert år en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant. På den ordinære generalforsamling vælges uden for bestyrelsen hvert år 1 revisor for en 2-årig periode og en revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Ved supplering af et bestyrelsesmedlem eller en revisor indtræder suppleanten for hele den pågældende valgperiode.


5 Bestyrelsen

 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Umiddelbart efter hver generalforsamling, hvor valg har fundet sted til bestyrelsen, konstituerer denne sig med formand, kasserer, sekretær og næstformand. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes efter indkaldelse fra formanden eller hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der udarbejdes referat ved møderne.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal og er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastlægger betingelser og priser for forsamlingshusets brug. Bestyrelsen kan bemyndige personer, udvalg og arbejdsgrupper til at varetage specifikke opgaver.


6 Økonomi

 

Foreningens økonomi er baseret på ejerskab af forsamlingshuset Bystævne, indtægterne herfra samt donationer.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal foreligge revideret senest 1 uge før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan af en generalforsamling blive bemyndiget til at etablere de for foreningen nødvendige kreditter og i forbindelse hermed belåne foreningens aktiver.


7 Tegning og hæftelser

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller i dennes fravær af næstformanden tilsammen med 1 bestyrelsesmedlem.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningens formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens økonomiske forpligtelser undtagen betaling af vedtaget og forfalden kontingent.

Intet medlem kan opnå personlig vinding af foreningens formue.


8 Ændring af vedtægter

 

Ændring af foreningens vedtægter kræver at ændringsforslaget vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ændring af § 9 kræver dog vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige foreningens medlemmer. Hvis dette ikke opnås, men 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen af § 9, er bestyrelsen berettiget til i løbet af de næste 2 måneder at indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringen af § 9 kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

9 Ophævelse af foreningen

 

Ophævelse af foreningen eller salg af forsamlingshuset kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige foreningens medlemmer. Hvis dette ikke opnås, men 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelse eller salg, er bestyrelsen berettiget til i løbet af de næste 2 måneder at indkalde til en ny generalforsamling, hvor ophævelsen eller salget kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.

Ved ophævelse af foreningen eller salg af forsamlingshuset skal de tiloversblevne økonomiske midler anvendes til almennyttige formål i det lokale område.

Ingen må opnå personlig vinding ved foreningens ophævelse eller ved salget af forsamlingshuset.

 

Seneste ændringer blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. februar år 2019.